Tømming av oljeutskiller i Oslo 

Tømming av oljeutskilleren er viktig for å sikre at olje og fett ikke når avløpssystemet og forurenser. Det er også nødvendig for å oppfylle miljøkrav og forskrifter.

Tømmingsfrekvensen

Avhenger av hvor raskt olje og fett akkumulerer seg i utskilleren. Dette vil variere avhengig av belastning og størrelsen på oljeutskilleren. Tømming bør imidlertid utføres regelmessig. Overfylte utskillere kan forårsake forurensning og driftsproblemer.

Tette Avløp AS sørger for tømming, rengjøring og kontroll av din oljeutskiller. Vi stiller med ADR godkjente biler, det vil si at de er utstyrt slik at de har godkjenning til å frakte forskjellige farlige stoffer.

Mottak av farlig avfall i Oslo og Viken

Vi finner den beste løsningen for ditt behov

Alt avfallet leveres til godkjente sikre mottak for farlig avfall, som sikrer forskriftsmessig håndtering.

Krav til rapportering kan variere fra kommune til kommune, men Tette Avløp AS har papirene i orden, så du kan være trygg på at avfallet kommer dit det skal. 

Oljeutskiller

Tømming og kontroll av oljeutskiller

Oljeutskiller
  • Tømming, rengjøring og kontroll av oljeutskiller
  • Oljeutskillere benyttes til å behandle vann som er forurenset med små mengder olje
  • Olje, sand og slam samles opp og leveres til godkjent avfallsmottak
  • Oljeutskillere har behov for regelmessig driftstilsyn
  • Våre biler er ADR godkjente

Tømming av oljeutskiller

Er prosessen med å fjerne olje, fett og faste partikler som har samlet seg opp i oljeutskilleren. Formålet med en oljeutskiller er å skille ut olje og fett fra vannet, slik at det rensede vannet kan fraktes videre til avløpssystemet uten å forurense det.

Kontroll og tømming av oljeutskiller skal skje minst en gang per år og intervaller for tømming er ofte definert i de lokale forskriftene. Utover dette hjelper vi deg ved behov og tømmer fett- eller oljeutskiller trygt og effektivt.

Tømming av oljeutskilleren er underlagt forskrifter og regelverk.
Du plikter å ha en avtale om regelmessig tømming av oljeutskiller og opphør eller endringer skal meldes til kommunen.

Tømmingsfrekvensen avhenger av hvor raskt olje og fett akkumulerer seg i utskilleren, og dette kan variere avhengig av bruken og belastningen på systemet. Tømming bør imidlertid utføres regelmessig for å forhindre overfylte utskillere som kan forårsake forurensning og driftsproblemer.

Tømming av oljeutskilleren er viktig for å sikre at olje og fett ikke når avløpssystemet og forurenser vannressurser. Det er også nødvendig for å opprettholde riktig funksjon av oljeutskilleren og for å oppfylle miljøkrav.

Fjerning av oljetanker

Oljetanker er primært ønsket oppgravd. Men det kan i visse tilfeller gis tillatelse til fylling av en tømt, renset og stabilisert tank. Dette må man søke kommunen om. Det beste er nok likevel om tanken og tilkoblede ledninger graves opp og fjernes i sin helhet. En gammel oljetank som begynner å lekke og forurenser, kan koste deg dyrt og slike skadet dekkes normalt ikke av boligforsikringen.

Rengjøring av oljetank

I første ledd vil en tankbil tømme, rengjøre og gassfrigjøre oljetanken. Det fylles ut deklarasjonspapirer som følger det farlige avfallet tankbilen henter ut av tanken, til godkjent depotsted.

Oppgraving av oljetank 

Neste steg er oppgraving av tanken. Når tanken er hentet opp fraktes den til godkjent avfallsstasjon med et sertifikat som informerer om at tanken er tømt og rengjort etter forskriftene. Disse dokumentene sendes både kommunen og eier av tanken.

Transport av farlig avfall i Oslo, Asker, Bærum, Indre Østfold, Lørenskog, Lillestrøm, Lier, Drammen, Moss, Marker, Askim, Nesodden, Nittedal, Hurum, Rakkestad, Lillestrøm, Strømmen, Rælingen, Vestby, Ski, Skiptvedt, Ås

Har du lyst til å jobbe hos oss?

Vi har en økende oppdragsmengde og trenger flere medarbeidere

Se våre ledige stillinger her