ADR/Olje

Tette Avløp AS sørger for tømming, rengjøring og kontroll av din oljeutskiller. Vi stiller med ADR godkjente biler, det vil si at de er utstyrt slik at de har godkjenning til å frakte forskjellige farlige stoffer.

Tømming og kontroll av oljeutskiller skal skje minst en gang per år og intervaller for tømming er ofte definert i de lokale forskriftene. Utover dette hjelper vi deg ved behov.

Mottak for farlig avfall
Alt avfallet leveres til godkjente mottak for farlig avfall.

Oljetanker
Oljetanker er primært ønsket oppgravd. Men det kan i visse tilfeller gis tillatelse til fylling av en tømt, renset og stabilisert tank. Dette må man søke kommunen om. Det beste er nok likevel om tanken og tilkoblede ledninger graves opp og fjernes i sin helhet.

Strenge krav
I første ledd vil en tankbil tømme, rengjøre og gassfrigjøre oljetanken. Det fylles ut deklarasjonspapirer som følger det farlige avfallet tankbilen henter ut av tanken, til godkjent depotsted. Neste steg er oppgraving av tanken. Når tanken er hentet opp fraktes den til godkjent avfallsstasjon med et sertifikat som informerer om at tanken er tømt og rengjort etter forskriftene. Disse dokumentene sendes både kommunen og eier av tanken.

Ta kontakt for en gratis befaring.

 

Vi er alltid raskt på stedet, fordi vi vet det er viktig!